VODA je krev Matky Země.

Voda je prvorodičkou života. Je plná mystiky. Pokud historie sahá, dá se vysledovat, že všichni lidé, kteří se zabývali vyjasňováním záhady vody, byli terčem toho nejurputnějšího odporu. Ochrana tajemství vody je také prostředkem, jak zajistit tučné peněžní zisky. Kdyby se podařilo vyřešit problém se vznikem vody a kdyby pak bylo možné vyrobit jakékoli množství vody jakékoli kvality kdykoliv a na kterémkoliv místě, dokázal by člověk opět zúrodnit  nesmírné plochy pouště, ochrana tajemství vody je proto největším kapitálem. 

Voda však skutečně skrývá podobná tajemství jako krev v lidském těle. V přírodě plní funkce, které dodávají plné opodstatnění hovořit o vodě jako o "krvi Země". Přirozeně se pohybující voda se rozmnožuje. Stoupá bez ohledu na všechno a její kvalita vzrůstá. Mění svůj bod varu i bod tuhnutí a tohoto fenoménu využívá moudrá příroda k tomu, aby vodu zvedala i bez čerpadel až na vrcholky nejvyšších hor, jak můžeme pozorovat v horských pramenech. Pojem "zvedat" přitom nesmíme brát doslova, protože se v tomto případě jedná o přírodní proces šíření a pěstování. Tento proces pa zase slouží ke zrození vzduchu, k tvorbě vzduchového obalu, který slouží k rozvoji vyššího života - koloběhu vody na Zemi. 

Koloběh vody  v přírodě souvisí také s tvorbou spodní vody a s úrovní její hladiny. Hladina spodní vody závisí na ochlazování země rostlinstvem. Když se v normální krajině dostaví období sucha, vede to k tomu, že vzroste odpařování stromů a potřebné teplo se bere z kořenového systému. Hladina spodní vody stoupá směrem k povrchu a tím zabrání hrozícímu vysychání kořenové oblasti. Pokud ovšem jakákoli vegetace chybí, chybí také síla, která táhne spodní vodu vzhůru. Je třeba si uvědomit, že např. kácení lesů dochází nejen k poklesu hladiny spodní vody, ale také k narušení trvalého transportu živin z nitra země na povrch, který probíhá za normálních poměrů zcela bez problémů. Les můžeme považovat za jakousi energetickou centrálu pro celou okolní krajinu. Každý strom je energeticky nabité těleso, v němž probíhá řada složitých procesů, při nichž také dochází k uvolňování energie do okolí. Tato energie, "vodorovné půdní záření", která je vyzařována i přírodními vodními toky, je nejen hlavním zdrojem rostlinného růstu, ale přispívá také k tvorbě spodní vody. Les je kolébkou a domovinou božské vody, která se občas stane velkým nebezpečím pro člověka, jenž ji ničí domovinu. 

BEZ LESŮ NENÍ ŽÁDNÉ VODY. BEZ VODY NENÍ CHLÉB. BEZ CHLEBA NENÍ ŽIVOT.

Když uvažujeme o všech těchto věcech, dojdeme k názoru, že dnešní neúspěchy (nemoci, degenerace apod.) je nutno přičíst chybám, které se odehrály v půdě, ve vodě a ve vzduchu.  Ničení lesa probíhá všude a jeho výsledky jsou děsivé - pokles hladiny spodní vody, katastrofální záplavy, úpadek zemědělství...atd. V přírodně vzrostlý les je základem všech kvalit, který se týká i tvorby vody a výživy. Když dojde narušení souhry přírodního lesa, nejprve je tím postižena tvorba přírodní, biologicky normální vody a následkem toho pak všechny zbylá organická hmota. Biologická kvalita potravin klesá, lidé čím dál častěji podléhají nemocem z nedostatečné výživy - je to logický důsledek likvidace lesů a přírodních procesů ve vodě....proto je péče o přírodní les životní otázkou národa.  Přírodní les je jako elektrárna, která vysílá svou energii do okolní krajiny prostřednictvím proudící čisté vody.  Bez zdravého lesa není zdravé vody, zdravé krve. Z toho vyplývá, že díky současným metodám lesního a vodního hospodářství dochází ke zhoršení fundamentálních životních podmínek. 

Jenom příroda může a smí být naší velkou učitelkou. Když se chceme opět uzdravit na těle i na duchu, musíme pátrat po zákonitostech velkých procesů, jakým způsobem a jakými postupy vyrábí Matka Země svou krev a jak ji dodává všem druhům svých spotřebitelů. Když odhalíme toto tajemství a věrně napodobíme to, co je odzkoušeno už miliony let, pak už další chyby neuděláme a teprve pak můžeme smysluplně zasahovat do velkého celoživotního díla přírody a sklidíme hojnost těch nejlepších a nejušlechtilejších plodů, které v nesčetných variantách vytváří a udržuje Matka Země pomocí své zdravé krve.  

Zdroj: Viktor Schauberger a tajemství živé vody (Olof Alexandersson)